Amb data 14 de novembre de 2018, s’ha publicat al BOPA el  salari mínim interprofessional i el calendari laboral a Andorra per l’any 2019.   Calendari laboral a Andorra Per la construcció, indústries en general, oficines, bancs, perruqueries, transport i la distribució de mercaderies i els serveis no relacionats directament amb el turisme, són dies […]

Llegeix més

Amb data 3 d’octubre de 2018, s’ha publicat al BOPA, el Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Xipre per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda. Les negociacions es van realitzar durant els dies 2 d’agost i 10 de novembre del 2016, i el conveni […]

Llegeix més

  El passat 28 de març de 2018, Govern va aprovar el Pla de control fiscal per l’exercici 2018 en compliment d’allò disposat en l’article 64, apartat 2, de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari que estableix la publicitat dels criteris generals que constitueixen el Pla anual de control fiscal […]

Llegeix més

  Les principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 1/2018, de l’1 de març, del pressupost per a l’exercici del 2018, són les següents:   Interès legal i interès moratori D’acord amb l’article 27 l’interès legal per l’exercici 2018 queda establert en el 0,843% i l’interès moratori en l’1,686%.   Impost sobre les Plusvàlues en […]

Llegeix més

Amb data 14 de febrer de 2018, s’ha publicat al BOPA, els nous textos refosos de la Llei de l’Impost sobre societats (IS), la Llei de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i la Llei de l’Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, que van ser aprovats el passat 7 […]

Llegeix més

  El passat 27 de setembre es va publicar al BOPA un comunicat tècnic en matèria tributària en referència a l’impost sobre la renda de les persones físiques. Aquest comunicat vol establir i fer públics els criteris que aplica l’Administració tributària en matèria de valoració de les rendes en espècie.  Els criteris de valoració que […]

Llegeix més