Invertir a Andorra

Andorra ha apostat per la liberalització de les inversions amb l’aprovació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, ja que aquesta llei permet la creació de societats amb el 100% del capital estranger.

El Principat ha realitzat grans esforços en els darrers anys d’homogeneïtzació amb la resta de països europeus. Des de finals de l’any 2009 fins a l’actualitat s’han signat més de 20 convenis d’intercanvi d’informació fiscal amb països com Espanya, França, Portugal, Alemanya, Suïssa, Noruega, Països Baixos, Finlàndia, Islàndia, Dinamarca, Groenlàndia, Argentina, Liechtenstein, San Marino, Mònaco, Àustria, Illes Fèroe, Suècia, Polònia, Austràlia, Bèlgica i República Txeca.

Amb aquests acords Andorra deixa de ser considerada un paradís fiscal i surt de la llista negre de l’OCDE. Addicionalment cal destacar la subscripció del conveni de doble imposició amb França, Espanya, Portugal, Luxemburg, Liechtenstein i els Emirat Àrabas Units.

Per què invertir a Andorra?

  • Des del 2012 es poden constituir societats amb capital 100% estranger

  • Ja no és considerada paradís fiscal

  • Ha homogeneïtzat la seva fiscalitat amb la dels països europeus, però amb una pressió fiscal força més baixa, el que li dona competitivitat en productes i serveis

  • Els inversos estrangers poden sol·licitar la residència si tenen una participació superior al 10%

  • Té una renda per càpita de les més elevades del món

  • Dèficit i endeutament sobre el PIB en la banda més moderada dels països de la OCDE

  • Elevada solvència del sistema bancari andorrà

  • Elevada seguretat amb una de les més baixes taxes de criminalitat del món

Impost de Societats: Aquest nou impost és molt atractiu pels inversors estrangers, ja que només és d’un 10%, un percentatge bastant inferior al de la majoria de països europeus. Addicionalment algunes empreses, donada la seva activitat poden beneficiar-se d’un 80% de reducció de la base de tributació, el que dona un tipus efectiu del 2%.

Impost sobre la renda de les persones físiques: Vigent des de l’1 de gener de 2015, similar al dels països del voltant però amb una pressió fiscal força més baixa. El tipus de gravamen és del 10%, estant exempts els primers 24.000 euros de rendiments del treball (dels 24.001 als 40.000 el tipus de gravamen és de 5%), els primers 3.000 euros de rendes de capital mobiliari i la totalitat dels dividends obtinguts d’empreses andorranes, el que redueix significativament el tipus efectiu.

IGI: L’IGI és l’impost equivalent a l’IVA, però al igual que els altres impostos té un tipus impositiu inferior. El tipus general és del 4,5%, el superreduït és del 0% (sanitat, educació, arrendament d’habitatges, el reduït del 1% (alimentació, aigua, llibres), el tipus especial del 2,5% (transport, teatre, cinema, museus), l’ incrementat 9,5% (serveis bancaris i financers).

Altres impostos: Cal destacar també que a Andorra actualment no té Impost sobre el Patrimoni, ni Impost de successions i donacions