Presentació

Sòcia-Directora d’Assessorament i Fiscalitat a AAA. Maika Nin ha desenvolupat la seva carrera professional durant més de 7 anys a una firma d’auditoria a Andorra. En concret, ha participat en la modificació de la Llei de comptabilitat dels empresaris per adequar-ho a l’entrada en vigor de l’impost sobre societats. I, en els darrers anys ha col·laborat en les publicacions de temàtica comptable i del sistema tributari andorrà.

Formació Acadèmica

  • Diplomada en Gestió i Administració Pública (Universitat Pompeu Fabra)
  • Postgrau en auditoria (IDEC- Universitat Pompeu Fabra)
  • Estudis de doctorat, diploma d’estudis avançats (DEA) en Dret Internacional Públic (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Màster en Relacions Internacionals i Integració Europea (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració (Universitat de Barcelona)

Experiència

Gener 2007-2014 (Alfa Capital Andorra)

Desenvolupa les seves funcions al Departament de Fiscalitat d’ Alfa Capital, assessorant a entitats en matèria tributària, tant des d’un punt de vista d’imposició directe com indirecte.

Anteriorment, durant més de cinc anys va participar al Departament d’auditoria com a auditora d’empreses del sector de la construcció, serveis i entitats financeres. Addicionalment, com a consultora va realitzar treballs de plans de viabilitat i estudis de mercat per a petites i mitjanes empreses.

Tanmateix, ha assessorat a entitats del sector públic en la preparació de la informació de gestió comptable i pressupostària trimestral i anual, d’acord amb el que estableix la Llei general de les finances públiques i el Pla General de comptabilitat Pública, realitzant les revisions de les memòries pressupostàries i donant suport tècnic al personal de les entitats en el moment de preparar, revisar i donar explicacions sobre la informació comptable i pressupostària en el moment que l’entitat fos revisada pels auditors externs.

Publicacions àmbit comptable i fiscal

  • Manual Pràctic de comptabilitat d’Andorra, publicat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (edició 2012)
  • Manual Pràctic sobre els impostos directes d’Andorra, publicat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (edició 2013)
  • L’Impost sobre Societats, Quaderns d’actualitat econòmica, publicat per Banca Privada d’Andorra (edició 2012)
  • L’Impost General Indirecte, Quaderns d’actualitat econòmica, publicat per Banca Privada d’Andorra (edició 2013)
  • L’Impost sobre la renta de les activitats econòmiques, Quaderns d’actualitat econòmica, publicat per Banca Privada d’Andorra (edició 2013)